Friday, November 6, 2009

Boinon Dialect - iba na a meaning kin gasa


Malangirit rongogon ana sasabyon no boinon orog na kin nagagasa ta nagibago ana spelling, pagisabi ag mala kabulgar. Naromroman ko yo sakon na lola na si Maria "Biya" Ibarbia kin nagagasa samon nilowas adi ag ana iba man narongog ko sa mga nagiroro orog na sa saran.Mwadi ana nagkakaperang ehemplo. Isusurat ko sa English susundan nin boinon ag yo meaning niya pagnagagasa, aber daw.

bolo-sondang-godok; brother-ipatngod-kabogto; carabao-damolag-gadya; cat-ongaw-korasmag; clothes-bado-lamaknit,lamasdo; cough-obo-kagoko; dog-ayam-damayo; eye-mata-malsok; fire-kalayo-damag; foot-paa-samingkil; hen-manok-malpak, galtok; house-bawoy-loklok,lomoklok; lice-koto-kospad; money-kwarta-sagtak; night-gabi-gabsok; rain-oran-dagmak,bagrat,donag; servant-karogop-oripon,oripsok,tapsok; water-tobog-katbag, milbig; woman-babai-siknit,babaknit,simiknit; sleep-torog-tipla,tosmag,tipsok; talkative-matabil-ropakdopak; eat-kaon-ablo,abo,siba; whip-tina-lapnit,rapas,bangkol.

Gamiton ta daw sa sentence: Jose sari na yo simiknit mong agin ta mag ablo na! Uto na baga ading galpak, tapos mag sagob na ikang katbag na rara-raon..Simbag ni Jose, Maria ana ingos mo di na nagpondong ropakdopak, paono man ako makasagob nin milbig, bagrat baga ag boko ako tapsok sa lomoklok na adi.Hahahahahaha, sana oda makabasang agin..

3 comments:

 1. rapak akong maray diyan padi sa translasyon mo! waaahahahahaha!!! dimoske talaga ika ay! siguro sinurat mo an naka tilab na naman ika sa rararaan! hahahahaha!!!

  padi, halungkata daw diyan sa baul yo mga sasabyen niyadto ni Oyong... hahahaha!

  ReplyDelete
 2. padi, bae sana ta nagi-research ako nyaan..hahaha

  ReplyDelete
 3. Sir Uno pong mga sasabyon n nipuon sa y???buhinon po..salamat

  ReplyDelete